ارقام ذرت

نام عمومی

نام علمی

کد UPOV

ذرت

Zea mays L.

ZEAAA_MAY

 

نام رقم

نام به‌نژادگر(ان)

مالک رقم

سال معرفی

کد رقم

توضیحات

DC 370

حسینعلی رضوانی و همکاران

SPII

1359

1.4.1.1

 

KSC 704

حسینعلی رضوانی و همکاران

SPII

1359

1.4.1.2

 

KSC 403

حسینعلی رضوانی و همکاران

SPII

1359

1.4.1.3

 

KSC 600

خلیل طاهائی و همکاران

SPII

1368

1.4.1.4

 

KSC 711

خلیل طاهائی و همکاران

SPII

1368

1.4.1.5

 

KSC 647

رجب چوکان و همکاران

SPII

1377

1.4.1.6

 

Bc666

----

Bc Institute

1377

1.4.1.7

 

Bolson

Polen Seed

Green Life

1380

1.4.1.8

 

Simon

Polen Seed

Green Life

1380

1.4.1.9

 

KSC 700

رجب چوکان و همکاران

SPII

1381

1.4.1.10

 

KSC 301

خلیل طاهائی و همکاران

SPII

1382

1.4.1.11

 

KSC 302

زیبنده دهقانپور و همکاران

SPII

1382

1.4.1.12

 

KSC 500

زیبنده دهقانپور و همکاران

SPII

1383

1.4.1.13

 

Bc678

----

Bc Institute

1384

1.4.1.14

 

Jeta

Golden West

Golden West

1384

1.4.1.15

 

Konsur

Golden West

Golden West

1384

1.4.1.16

 

Korduna

Golden West

Golden West

1384

1.4.1.17

 

Zola

Golden West

Golden West

1384

1.4.1.18

 

فجر

زیبنده دهقانپور و همکاران

SPII

1386

1.4.1.19

Protected

دهقان

زیبنده دهقانپور و همکاران

SPII

1386

1.4.1.20

Protected

AS71

Polen Seed

Green Life

1387

1.4.1.21

 

Hektor

Polen Seed

Green Life

1387

1.4.1.22

 

Maxima

Martonvásár

Martonvásár

1385

1.4.1.23

 

NK Agrano

Syngenta

Syngenta

1387

1.4.1.24

 

Dracma

Syngenta

Syngenta

1387

1.4.1.25

 

NK Factor

Syngenta

Syngenta

1387

1.4.1.26

 

NK Galactic

Syngenta

Syngenta

1387

1.4.1.27

 

NK Gigantic

Syngenta

Syngenta

1387

1.4.1.28

 

NK Vitorino

Syngenta

Syngenta

1387

1.4.1.29

 

NS 540

IFVC Novi Sad

IFVC Novi Sad

1388

1.4.1.30

 

NS 640

IFVC Novi Sad

IFVC Novi Sad

1388

1.4.1.31

 

NS 770

IFVC Novi Sad

IFVC Novi Sad

1389

1.4.1.32

 

NS 6010

IFVC Novi Sad

IFVC Novi Sad

1389

1.4.1.33

 

NS 444 Ultra

IFVC Novi Sad

IFVC Novi Sad

1389

1.4.1.34

 

NS 4015

IFVC Novi Sad

IFVC Novi Sad

1389

1.4.1.35

 

NS 3014

IFVC Novi Sad

IFVC Novi Sad

1390

1.4.1.36

 

مبین

محمد برزگری و همکاران

SPII

1390

1.4.1.37

 

کارون

محمد برزگری و همکاران

SPII

1390

1.4.1.38

 

ZP 758

Zemun Polje

Zemun Polje

1385

1.4.1.39

 

ZP 684

Zemun Polje

Zemun Polje

1385

1.4.1.40

 

ZP 677

Zemun Polje

Zemun Polje

1385

1.4.1.41

 

ZP 434

Zemun Polje

Zemun Polje

1385

1.4.1.42

 

Bc582

----

----

1392

1.4.1.43

 

DKC 6315

Monsanto

Monsanto

1392

1.4.1.44

 

DKC 6589

Monsanto

Monsanto

1392

1.4.1.45

 

DKC 6876

Monsanto

Monsanto

1392

1.4.1.46

 

89 MAY 70

MAY

MAY

1392

1.4.1.47

 

Valbom

BC

BC

1393

1.4.1.48

 

MV500

MTA

MTA

1393

1.4.1.49

 

LG3607

Limagrain verneuil Holding

Limagrain verneuil Holding

1393

1.4.1.50

 

Gazda

Martonvásár

Martonvásár

1394

1.4.1.51

 

AS 66

AGROSAVA

AGROSAVA

1394

1.4.1.52

 

OSSK602

Tareks

Tareks

1395

1.4.1.53

 

Sagunto

Semillas Fito

Semillas Fito

1395

1.4.1.54

 

Dominate

Navajo Seeds

Navajo Seeds

1395

1.4.1.55

 

برکت 3

برکت جوین

برکت جوین

1395

1.4.1.56

 

کوشا

زیبنده دهقانپور و همکاران

SPII

1395

1.4.1.57

 

KSC705

SPII

SPII

1395

1.4.1.58

Protected

KSC703

SPII

SPII

1395

1.4.1.59

Protected

KSC706

SPII

SPII

1395

1.4.1.60

Protected

Mv.Massil

Martonvásár

Martonvásár

1395

1.4.1.61

 

Tuono

Asgen Tarim ticaret

Asgen Tarim ticaret

1395

1.4.1.62

 

Safalx1

Safal Seeds

Safal Seeds

1395

1.4.1.63

 

ZP548

Zemun polje

Zemun polje

1395

1.4.1.64

 

BK65

آرین خوشه پارس

آرین خوشه پارس

1396

1.4.1.65

Protected

Lavida

Panam Semences

Panam Semences

1396

1.4.1.66

 

Sy Inove

Syngenta

Syngenta

1396

1.4.1.67

 

NP2128

Syngenta

Syngenta

1396

1.4.1.68

Pa. line

NP2131

Syngenta

Syngenta

1396

1.4.1.69

Pa. line

Taha

SPII

SPII

1396

1.4.1.70

 

1511

Bc Institute

Bc Institute

1397

1.4.1. 71

Pa. line

19CC

Bc Institute

Bc Institute

1397

1.4.1. 72

Pa. line

210K

Bc Institute

Bc Institute

1397

1.4.1. 73

Pa. line

N222

Bc Institute

Bc Institute

1397

1.4.1. 74

Pa. line

BK 74

برکت جوین

برکت جوین

1397

1.4.1.75

 

Reserve

Syngenta

Syngenta

1397

1.4.1.76

 

SYZoan

Syngenta

Syngenta

1397

1.4.1.77

 

SY Hydro

Syngenta

Syngenta

1397

1.4.1.78

 

SY Miami

Syngenta

Syngenta

1397

1.4.1.79

 

Wichita

American Genetics

American Genetics

1397

1.4.1.80

 

Hamilton

American Genetics

American Genetics

1397

1.4.1.81

 

Jolly

American Genetics

American Genetics

1397

1.4.1.82

 

AGN720

American Genetics

American Genetics

1397

1.4.1.83

 

AS511

AGROSAVA

AGROSAVA

1397

1.4.1.84

 

AS 160 Silaz

AGROSAVA

AGROSAVA

1397

1.4.1.85

 

AS404

AGROSAVA

AGROSAVA

1397

1.4.1.86

 

جوین 98

آرین خوشه پارس

آرین خوشه پارس

1398

1.4.1.87

کشت در منطقه قزوین

آرین 50

آرین خوشه پارس

آرین خوشه پارس

1398

1.4.1.88

 

SY Antex

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.89

 

SY Gladius

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.90

 

SY Jullen

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.91

 

SY Zephir

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.92

 

SY Sincero

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.93

 

SY Kreon

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.94

 

SY Senko

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.95

 

SY Photon

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.96

 

FFX8465

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.97

Pa. line

NPPJ7811

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.98

Pa. line

FFX7355

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.99

Pa. line

FAX7030

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.100

Pa. line

NPCI6621

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.101

Pa. line

CID3350

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.102

Pa. line

NPAX4814

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.103

Pa. line

NP1905

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.104

Pa. line

NPJC7538

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.105

Pa. line

NPID 3823

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.106

Pa. line

EAX5121

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.107

Pa. line

NPID3881

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.108

Pa. line

DAX4001

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.109

Pa. line

LB11

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.110

Pa. line

NPFX6658

Syngenta

Syngenta

1398

1.4.1.111

Pa. line

PL712

Polen seed

Polen seed

1398

1.4.1.112

 

PL538

Polen seed

Polen seed

1398

1.4.1.113

 

Klips

KWS

KWS

1399

1.4.1.114

علوفه ای

Kelindos

KWS

KWS

1399

1.4.1.115

علوفه ای

Kefieros

KWS

KWS

1399

1.4.1.116

 

پایا

SPII

SPII

1399

1.4.1.117

 

SY Tuscany

Syngenta

Syngenta

1399

1.4.1.118

دانه ای

MAS56A

Maisadour Semences

Maisadour Semences

1399

1.4.1.119

دانه ای

 MAS78T Maisadour Semences Maisadour Semences 1399 1.4.1.120 دانه ای
TWC647  SPII SPII1377  1.4.1.121 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/15
تعداد بازدید:
1410
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal