برگزاری هشتادمین جلسه کمیته معرفی رقم


هشتادمین جلسه کمیته معرفی رقم در روز چهارشنبه مورخ 1400/12/18 با حضور اکثریت اعضای کمیته به صورت حضوری و وبینار با میزبانی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شد. در این جلسه گزارشات­ معرفی یک لاین گندم دوروم، دو لاین گندم نان، یک لاین جو، یک لاین گلرنگ، یک لاین گندم نان، دو هیبرید چغندرقند، دو جمعیت اسپرس، دو لاین پاچ باقلا، نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی سیب زمینی و نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی چغندرقند به شرح ذیل ارائه و بررسی گردید:

1- گزارش معرفی یک لاین گندم دوروم با کد BCRIS/BICUM//LLARETAINIA/3/ DUKEM_12/2*RASCON_21/5/SILK_3/DIPPER_6/3/ACO89/DUKEM_4//5*ACO8 9/4/PLATA_7/ILBOR_1//SOMAT_3 توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ارائه شد. این لاین با افزایش عملکرد دانه نسبت به ارقام شاهد، پایداری عملکرد، کیفیت خوب سمولینا و پروتئین بالا، مقاوم به ورس و مقاوم به بیماری زنگ مورد تایید قرار گرفت و با نام " تابش" معرفی شد.

2- گزارش معرفی دو لاین گندم نان با کدهای MV DALMA//SHARK/F4105W2.1 و Weebill1/RasadIRW2009-10-062-0MAR-0MAR-0MAR-6MAR-0MAR توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ارائه شد. هر دو لاین با عملکرد بیشتر در شرایط آبیاری تکمیلی، مقاوم به ورس، مقاوم به بیماری زنگ زرد و دارای کیفیت خوب نانوایی مورد تایید قرار گرفتند. لاین MV DALMA//SHARK/F4105W2.1با نام "شاداب" و لاین Weebill1/RasadIR… با نام " هومان" معرفی شد.

3- گزارش معرفی یک لاین جو با کد Sahand/Radical IRB-003-003-0MH-0MH-0MH-4MH-0MH توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ارائه شد. لاین مذکور با برتری عملکرد دانه نسبت به رقم آبیدر (6 درصد افزایش)، پروتئین خام دانه بیشتر نسبت به آبیدر و انصار، پایداری عملکرد بالاتر نسبت به آبیدر براساس پارامترهای پایداری، با تیپ رشد بینابین و مقاوم نسبت به بیماری زنگ زرد مورد تایید قرار گرفت و با نام" آیدین" معرفی شد.

4- گزارش معرفی یک لاین گلرنگ با کد SAF-95-14 توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ارائه شد. این لاین با پتانسیل عملکرد بالا، پایداری زیاد در اقلیم های گرم، معتدل و معتدل سرد، زودرسی حدود 21 روزه نسبت به شاهد گل مهر و افزایش چشمگیر قطر غوزه در مقایسه با شاهدها مورد تایید قرار گرفت و با نام " امیر" معرفی شد.

5- گزارش معرفی یک لاین گندم با کد M-96-13 توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ارائه شد. لاین مذکور با پتانسیل عملکرد خوب در شرایط آبیاری بهینه و کم آبیاری، مقاوم به خوابیدگی، مقاومت مطلوب و قابل قبول نسبت به بیماری­های زنگ قهوه ای و زرد نسبت به ارقام شاهد رخشان و بهاران، مورد تایید قرار گرفت و با نام " دانش" معرفی شد.

6- گزارش معرفی دو هیبرید چغندرقند با کدهای F-21121*920760 و SBSI133 توسط اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند - ارائه شد.

- هیبرید F-21121*920760 دیپلوئید منوژرم است که بهعنوان یک رقم جدید مقاوم به بیماری ریزومانیا و در مقایسه با ارقام متعارف داخلی از درصد قند خالص و ناخالص بیشتری برخوردار است که تواماً با عملکرد ریشه مطلوب، موجب تولید شکر بیشتر میشود. با توجه به ویژگی های مذکور هیبرید فوق مورد تایید قرار گرفت و با نام "روبینا" معرفی شد.

- هیبرید SBSI133 دیپلوئید منوژرم است که بهعنوان رقم جدید داخلی مقاوم به بیماری ریزومانیا و نماتد سیستی می‌باشد. درصدقند خالص این هیبرید بالاتر از ارقام داخلی بوده و اختلاف معنی داری با ارقام داخلی دارد و همکلاس ارقام خارجی می­باشد. همچنین از عملکرد ریشه بالاتری برخوردار است که موجب تولید شکر بیشتر میشود. با توجه به ویژگی­های مذکور هیبرید فوق مورد تایید قرار گرفت و با نام "حسنا" معرفی شد.

7- گزارش معرفی دو جمعیت اسپرس با کد های 3001 و 15353 توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور ارائه شد. هر دو جمعیت متحمل به بیماری سفیدک سطحی اسپرس بوده و با داشتن عملکرد کمی و کیفی مطلوب علوفه در مقایسه با توده های بومی اسپرس مورد تایید قرار گرفتند و جمعیت 3001 با نام"بردبار1" و جمعیت 15353 با نام"بردبار2" معرفی شد.

8- گزارش معرفی دو لاین پاچ باقلا با کد های شماره 18 و 19 توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ارائه شد.

- لاین شماره 18 دارای متوسط عملکرد غلاف تر 3908 کیلوگرم در هکتار است. در این لاین رسیدگی غلاف­ها هم­زمان است. قابلیت کشت بهاره و تابستانه را به خوبی دارد. در مقایسه با توده محلی، دارای 38 درصد محصول بیشتر است و نسبت به بیماری ویروسیBCMV متحمل می باشد. با توجه به ویژگی­های مذکور لاین فوق مورد تایید قرار گرفت و با نام " گیل" معرفی شد.

- لاین شماره 19 دارای متوسط عملکرد غلاف تر 4065 کیلوگرم در هکتار است. در این لاین رسیدگی غلاف­ها هم­زمان است. قابلیت کشت بهاره و تابستانه را به­خوبی دارد. در مقایسه با توده محلی، دارای 43 درصد محصول بیشتر است. این لاین نسبت به بیماری ویروسیBCMV متحمل و بازارپسندی غلاف آن مطلوب است. با توجه به ویژگی­های مذکور لاین فوق مورد تایید قرار گرفت و با نام " ساحل" معرفی شد.

9- نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی دو گروه از ارقام خارجی سیب زمینی توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارائه گردید.

- گروه اول شامل دو رقم جدید خارجی سیب زمینی با نام های Karelia و Donata می­باشد. ارقام مذکور در آزمون تعیین ارزش زراعی در سال­های زراعی 1400-1399در مناطق همدان، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی به همراه دو رقم شاهد Santeو Agria ارزیابی شده اند، که با توجه به ویژگی های مطلوبشان هر دو رقم فوق مورد تایید قرار گرفتند.

- گروه دوم شامل چهار رقم جدید خارجی سیب زمینی با نام­های Alverstone Russet، Primabelle، Sababa و Rashida می­باشد. ارقام مذکور در آزمون تعیین ارزش زراعی در سال­های زراعی 1400-1399در مناطق همدان، زنجان، فارس و چهار محال و بختیاری به همراه دو رقم شاهد Santeو Agria ارزیابی شده اند، که با توجه به ویژگی­های مطلوبشان هر چهار رقم فوق مورد تایید قرار گرفتند.

10-نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی11 رقم چغندرقند بهاره که در قالب آزمایش­های ریزومانیا، ریزوکتونیا و نماتد در طی سال­های 1400-1399 به وسیله موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند آزمون شده بودند، توسط عضو هیات علمی موسسه مذکور ارائه گردید. نتایج تصمیمات کمیته در هر آزمون به شرح ذیل می باشند:

- در آزمایش مقاومت به بیماری ریزومانیا 11 رقم در 6 منطقه (کرج، مشهد، میاندوآب، شیراز، کرمانشاه و خوی) در طی دو سال مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج ارائه شده، از بین 11 رقم، هشت رقمTiaris ، Bora، 9k978، 0K069، BTS3645RHC، Trixx (MA4095)، Kuhn51 و Kuhn52 مورد تایید قرار گرفتند.

- در آزمایش مقاومت به بیماری ریزوکتونیا، چهار رقم در میکروپلات در کرمانشاه در طی دو سال مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج ارائه شده، از بین چهار رقم، سه رقم Tiaris، 0K069 و BTS3645RHC مورد تایید قرار گرفتند.

- در آزمایش مقاومت به بیماری نماتد سه رقم مورد بررسی شاملTrixx (MA4095)، Bora و 9k978 در آزمایش گلخانه در کرج در طی دو سال مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج ارائه شده، هر سه رقم فوق مورد تایید قرار گرفتند.

 
تاریخ:
1401/01/31
تعداد بازدید:
243
منبع:
اداره روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal