ارقام گندم نان
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                

نام عمومی

نام علمی

کد UPOV

گندم نان

Triticum aestivum L.

TRITI_AES

 

 
 

نام رقم

نام به‌نژادگر(ان)

مالک رقم

سال معرفی

کد رقم

توضیحات

Milan

مجتبی وهابزاده و همکاران

SPII

----

1.1.1.1

 

N-80-19

مجتبی وهابزاده و همکاران

SPII

----

1.1.1.2

 

Nai 60

مجتبی وهابزاده و همکاران

SPII

----

1.1.1.3

 

تفتان

عظیم اکبری و همکاران

SPII

----

1.1.1.4

 

Shanghai.7

مجتبی وهابزاده و همکاران

SPII

----

1.1.1.5

 

WS-82-9

گودرز نجفیان و همکاران

SPII

----

1.1.1.6

 

استار

----

SPII

----

1.1.1.7

 

البرز

عظیم اکبری

SPII

----

1.1.1.8

 

بک کراس روشن بهاره

اکبری و همکاران

SPII

----

1.1.1.9

 

بک کراس روشن زمستانه

اکبری و همکاران

SPII

----

1.1.1.10

 

چناب

----

SPII

----

1.1.1.11

 

سبلان

قلی زاده و همکاران

SPII

----

1.1.1.12

 

کراس بولانی

حسین اکبری مقدم و همکاران

SPII

----

1.1.1.13

 

ایوان

مجتبی وهاب‌زاده و همکاران

SPII

----

1.1.1.14

 

لاین A

----

SPII

----

1.1.1.15

 

ویریناک

----

SPII

----

1.1.1.16

 

سرداری

----

SPII

1309

1.1.1.17

 

روشن

حسن‌علی رضوانی

SPII

1337

1.1.1.18

 

مغان 1

عظیم اکبری

SPII

1352

1.1.1.19

 

آرتا

عباس سعیدی و همکاران

SPII

1357

1.1.1.20

 

قدس

عظیم اکبری و همکاران

SPII

1368

1.1.1.21

 

فلات

----

SPII

1369

1.1.1.22

 

نوید

عباس سعیدی و همکاران

SPII

1369

1.1.1.23

 

هیرمند

رضا خیاطی و همکاران

SPII

1370

1.1.1.24

 

رسول

----

SPII

1371

1.1.1.25

 

اترک

----

SPII

1374

1.1.1.26

 

الوند

----

SPII

1374

1.1.1.27

 

تجن

احمد حیدری و همکاران

SPII

1374

1.1.1.28

 

داراب 2

احمد حیدری و همکاران

SPII

1374

1.1.1.29

 

زرین

---

SPII

1374

1.1.1.30

 

مهدوی

حسین امین و همکاران

SPII

1374

1.1.1.31

 

نیک نژاد

حسین امین و همکاران

SPII

1374

1.1.1.32

 

زاگرس

ناصر بنی صدر و همکاران

DARI

1375

1.1.1.33

 

چمران

احمد حیدری و همکاران

SPII

1376

1.1.1.34

 

شیرودی

احمد حیدری و همکاران

SPII

1376

1.1.1.35

 

کویر

عظیم اکبری و همکاران

SPII

1376

1.1.1.36

 

گهر

ناصر بنی‌صدر و همکاران

DARI

1376

1.1.1.37

 

آذر 2

مظفر روستایی و همکاران

DARI

1378

1.1.1.38

 

مرودشت

حسین امین و همکاران

SPII

1378

1.1.1.39

 

کوهدشت

سید کریم حسینی و همکاران

DARI

1379

1.1.1.40

 

پیشتاز

عباس سعیدی و همکاران

SPII

1381

1.1.1.41

 

توس

عباس سعیدی و همکاران

SPII

1381

1.1.1.42

 

دز

عباس سعیدی و همکاران

SPII

1381

1.1.1.43

 

شهریار

عباس سعیدی و همکاران

SPII

1381

1.1.1.44

 

شیراز

حسین امین و همکاران

SPII

1381

1.1.1.45

 

هامون

عظیم اکبری و همکاران

SPII

1381

1.1.1.46

 

بم

عظیم اکبری و همکاران

SPII

1385

1.1.1.47

 

دریا

عباس سعیدی و همکاران

SPII

1385

1.1.1.48

 

سپاهان

عظیم اکبری و همکاران

SPII

1385

1.1.1.49

 

سیستان

عظیم اکبری و همکاران

SPII

1385

1.1.1.50

 

مغان 3

عباس سعیدی و همکاران

SPII

1385

1.1.1.51

 

نیشابور

عظیم اکبری و همکاران

SPII

1385

1.1.1.52

 

بهار

گودرز نجفیان و همکاران

SPII

1386

1.1.1.53

 

رصد

مظفر روستایی و همکاران

DARI

1386

1.1.1.54

 

پیشگام

سیروس محفوظی و همکاران

SPII

1387

1.1.1.55

 

ارگ

اشکبوس امینی و همکاران

SPII

1388

1.1.1.56

 

پارسی

گودرز نجفیان و همکاران

SPII

1388

1.1.1.57

 

سیوند

گودرز نجفیان و همکاران

SPII

1388

1.1.1.58

 

مروارید

مجتبی وهاب‌زاده و همکاران

SPII

1388

1.1.1.59

 

هما

داود صادق‌زاده اهری و همکاران

DARI

1388

1.1.1.60

 

اروم

امیر یزدان‌سپاس و همکاران

SPII

1389

1.1.1.61

 

افلاک

محسن اسماعیل‌زاده مقدم و همکاران

SPII

1389

1.1.1.62

 

اوحدی

مظفر روستایی و همکاران

DARI

1389

1.1.1.63

 

زارع

امیر یزدان‌سپاس و همکاران

SPII

1389

1.1.1.64

 

میهن

امیر یزدان‌سپاس و همکاران

SPII

1389

1.1.1.65

 

Soissons

Florimond Desprez

Aras Bazr

1366

1.1.1.66

 

Gascogne

Florimond Desprez

Aras Bazr

1370

1.1.1.67

 

Gaspard

Florimond Desprez

Aras Bazr

1369

1.1.1.68

 

کریم

محتشم محمدی و همکاران

DARI

1390

1.1.1.69

 

ریژاو

رضا حق‌پرست و همکاران

DARI

1390

1.1.1.70

 

سیروان

گودرز نجفیان و همکاران

SPII

1390

1.1.1.71

 

گنبد

مجتبی وهابزاده و همکاران

SPII

1390

1.1.1.72

 

Simonida

IFVC Novi Sad

IFVC Novi Sad

1380

1.1.1.73

 

Valbona

----

DSP

----

1.1.1.74

 

Chrubli

----

DSP

----

1.1.1.75

 

Sella

----

DSP

----

1.1.1.76

 

Diablon

----

DSP

----

1.1.1.77

 

بهاران

----

SPII

1394

1.1.1.78

 

شوش

----

SPII

1394

1.1.1.79

 

Bitop

Saatzucht

Saatzucht

1394

1.1.1.80

 

Lukullus

Saatzucht

Saatzucht

1394

1.1.1.81

 

Antonius

Saatzucht

Saatzucht

1394

1.1.1.82

 

هشترود

-----

DARI

1394

1.1.1.83

Protected

قابوس

-----

DARI

1394

1.1.1.84

Protected

تک آب

-----

DARI

1394

1.1.1.85

 

آفتاب

-----

DARI

1394

1.1.1.86

Protected

باران

-----

DARI

1394

1.1.1.87

Protected

حیدری

    امیر یزدان سپاس و همکاران

SPII

1394

1.1.1.88

 

مهرگان

----

SPII

1394

1.1.1.89

 

نارین

----

SPII

1394

1.1.1.90

 

شاوور

----

SPII

1394

1.1.1.91

 

رخشان

----

SPII

1394

1.1.1.92

 

برات

----

SPII

1394

1.1.1.93

 

سائین

----

DARI

1395

1.1.1.94

 

خلیل

----

SPII

1395

1.1.1.95

 

صدرا

مظفر روستایی و همکاران

DARI

1396

1.1.1.96

 

Basilio

Florimond desprez

Florimond Desprez

1396

1.1.1.97

 

احسان

منوچهر خدارحمی

SPII

1396

1.1.1.98

 

Aplomb

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1396

1.1.1.99

 

Collector

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1396

1.1.1.100

 

NS40S

Institute of Field and Vegetable Crops

Institute of Field and Vegetable Crops

1396

1.1.1.101

 

آسمان

مظفر روستایی و همکاران

DARI

1396

1.1.1.102

 

پرآو

رضا حق پرست و همکاران

DARI

1396

1.1.1.103

 

طلایی

گودرز نجفیان و فرشاد بختیار

SPII

1396

1.1.1.104

 

تیرگان

منوچهر خدارحمی

SPII

1397

1.1.1.105

 

سارنگ

محسن اسماعیل زاده مقدم

SPII

1397

1.1.1.106

 

زرینه

امیر یزدان سپاس

SPII

1397

1.1.1.107

 

Euclide

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1397

1.1.1.108

 

Radia

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1397

1.1.1.109

 

ارس بار 94

ارس بذر

ارس بذر

1398

1.1.1.110

Protected

Apache

Lima Grain Europe

Lima Grain Europe

1398

1.1.1.111

 

LG Acorazado

Lima Grain Europe

Lima Grain Europe

1398

1.1.1.112

 

Nudel

Lima Grain Europe

Lima Grain Europe

1398

1.1.1.113

 

Winner

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1399

1.1.1.114

 

حیران

SPII

SPII

1399

1.1.1.115

 

Aramesh

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1399

1.1.1.116

 

شالان

DARI

DARI

1399

1.1.1.117

 

کمال

DARI

DARI

1399

1.1.1.118

 

واران

DARI

DARI

1399

1.1.1.119

 

رحمت

DARI

DARI

1399

1.1.1.120

 

امین

SPII

SPII

1399

1.1.1.121

 

کبیر

SPII

SPII

1399

1.1.1.122

 

سحر

SPII

SPII

1399

1.1.1.123

 

پیام

پیشگامان آذر زرکشت ایرانیان

پیشگامان آذر زرکشت ایرانیان

1399

1.1.1.124

 

سالار

پیشگامان آذر زرکشت ایرانیان

پیشگامان آذر زرکشت ایرانیان

1399

1.1.1.125

 

آذران

پیشگامان آذر زرکشت ایرانیان

پیشگامان آذر زرکشت ایرانیان

1399

1.1.1.126

 

 Anapurna Limagrain Europe Limagrain Europe 1399 1.1.1.127 
 LG Apilco Limagrain EuropeLimagrain Europe  1399 1.1.1.128 
آرمانSPII SPII  1399 1.1.1.129 
جام
DARI DARI  1399 1.1.1.130 
 پایاDARI  DARI 1399 1.1.1.131 
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/10
تعداد بازدید:
768
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal