ارقام چغندر قند

نام عمومی

نام علمی

کد UPOV

چغندرقند

Beta vulgaris L.

BETAA_VUL

 

نام رقم

نام به‌نژادگر(ان)

مالک رقم

سال معرفی

کد رقم

نوع مقاومت

9597

جعفر بیژن زاده و همکاران

SBSI

1357

1.3.3.1

کلاسیک

PP22

عبدالرسول مطهری و همکاران

SBSI

1357

1.3.3.2

کلاسیک

BR1

ذبیح اله رنجی

SBSI

1361

1.3.3.3

 

IC1

ایرج علیمرادی

SBSI

1362

1.3.3.4

کلاسیک

سیمین 1

ایرج علیمرادی

SBSI

1371

1.3.3.5

کلاسیک

7233

ذبیح اله رنجی

SBSI

1372

1.3.3.6

کلاسیک

Hulya

KWS

KWS

1379

1.3.3.7

مقاوم به بولتینگ و سرکوسپورا

Castile

SESVANDERHAVE

SESVANDERHAVE

1379

1.3.3.8

مقاوم به ریزومانیا

Sirio

SESVANDERHAVE

SESVANDERHAVE

1381

1.3.3.9

مقاوم به ریزومانیا

رسول

سید یعقوب صادقیان

SBSI

1382

1.3.3.10

 

شیرین

سید یعقوب صادقیان

SBSI

1382

1.3.3.11

کلاسیک

Laetitia

KWS

KWS

1382

1.3.3.12

مقاوم به ریزومانیا و متحمل به ریزوکتونیا

Ramona

KWS

KWS

1382

1.3.3.13

مقاوم به ریزومانیا

H9916

SESVANDERHAVE

SESVANDERHAVE

1382

1.3.3.14

 

Vico

SESVANDERHAVE

SESVANDERHAVE

1382

1.3.3.15

مقاوم به بولتینگ

Puma

Maribo Seed

Maribo Seed

1383

1.3.3.16

مقاوم به ریزومانیاو متحمل به سرکوسپورا

Paulina

KWS

KWS

1383

1.3.3.17

مقاوم به ریزومانیا و نماتد

Anema

KWS

KWS

1383

1.3.3.18

مقاوم به نماتد

Rizofort

SESVANDERHAVE

SESVANDERHAVE

1383

1.3.3.19

مقاوم به ریزومانیا

Flores

Maribo Seed

Maribo Seed

1384

1.3.3.20

مقاوم به ریزومانیا و متحمل به ریزوکتونیا

Palma

Maribo Seed

Maribo Seed

1384

1.3.3.21

مقاوم به بولتینگ و سرکوسپورا

Fiamma

STRUBE

STRUBE

1384

1.3.3.22

مقاوم به ریزومانیا

Magnolia

KWS

KWS

1384

1.3.3.23

مقاوم به ریزوکتونیا

Shoush

SESVANDERHAVE

SESVANDERHAVE

1384

1.3.3.24

مقاوم به بولتینگ و سرکوسپورا

Nagano

SESVANDERHAVE

SESVANDERHAVE

1384

1.3.3.25

مقاوم به ریزومانیا

جلگه

 

 
سید یعقوب صادقیان

SBSI

1385

1.3.3.26

کلاسیک

گدوک

سید یعقوب صادقیان

SBSI

1385

1.3.3.27

کلاسیک

Leila

KWS

KWS

1385

1.3.3.28

مقاوم به سرکوسپورا

Brigitta

KWS

KWS

1385

1.3.3.29

مقاوم به ریزومانیا

Lisetta

KWS

KWS

1385

1.3.3.30

مقاوم به بولتینگ و سرکوسپورا

Levante

SESVANDERHAVE

SESVANDERHAVE

1385

1.3.3.31

مقاوم به بولتینگ

Insigna

SESVANDERHAVE

SESVANDERHAVE

1385

1.3.3.32

مقاوم به ریزومانیا

زرقان

محمود مصباح

SBSI

1386

1.3.3.33

متحمل به ریزومانیا

Mandarin

Maribo Seed

Maribo Seed

1386

1.3.3.34

مقاوم به ریزومانیا

Canaria

Maribo Seed

Maribo Seed

1386

1.3.3.35

مقاوم به ریزومانیا و سرکوسپورا

Pauletta

KWS

KWS

1386

1.3.3.36

مقاوم به ریزومانیا

Horizon

Kuhn & Co

Kuhn & Co

1386

1.3.3.37

مقاوم به ریزومانیا

Anaconda

Kuhn & Co

Kuhn & Co

1386

1.3.3.38

مقاوم به ریزومانیا

Aligator

Kuhn & Co

Kuhn & Co

1386

1.3.3.39

مقاوم به ریزومانیا

Cesira

KWS

KWS

1387

1.3.3.40

مقاوم به بولتینگ و سرکوسپورا

Isella

KWS

KWS

1387

1.3.3.41

مقاوم به ریزومانیا

Premiere

STRUBE

STRUBE

1388

1.3.3.42

مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا

Azare

SESVANDERHAVE

SESVANDERHAVE

1388

1.3.3.43

مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا

Boomerang

SESVANDERHAVE

SESVANDERHAVE

1388

1.3.3.44

مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا

جام

محمود مصباح

SBSI

1389

1.3.3.45

مقاوم به ریزومانیا

Merak

STRUBE

STRUBE

1389

1.3.3.46

مقاوم به بولتینگ

Ludwina KWS

KWS

KWS

1389

1.3.3.47

مقاوم به ریزومانیا

Isabella KWS

KWS

KWS

1389

1.3.3.48

مقاوم به ریزومانیا

Giada

KWS

KWS

1389

1.3.3.49

مقاوم به بولتینگ

Delta

SESVANDERHAVE

SESVANDERHAVE

1389

1.3.3.50

مقاوم به ریزومانیا

Pecora

Florimond Desprez

Florimond Desprez

----

1.3.3.51

مقاوم به ریزومانیا

Dorotea

Syngenta

Syngenta

1379

1.3.3.52

مقاوم به ریزومانیا و متحمل به ریزوکتونیا

Persia

Syngenta

Syngenta

1382

1.3.3.53

مقاوم به بولتینگ و سرکوسپورا

Monodoro

Syngenta

Syngenta

1382

1.3.3.54

مقاوم به بولتینگ

101R

Aras Bazr

Florimond Desprez

1383

1.3.3.55

مقاوم به ریزومانیا

Tous

Syngenta

Syngenta

1385

1.3.3.56

مقاوم به ریزومانیا و متحمل به ریزوکتونیا

Succara KWS

KWS SAAT AG

KWS SAAT AG

1386

1.3.3.57

مقاوم به ریزومانیا و نماتد

Ivano

Syngenta

Syngenta

1387

1.3.3.58

مقاوم به ریزوکتونیا

Rosire

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1388

1.3.3.59

مقاوم به ریزومانیا

HI 0590

Syngenta

Syngenta

1388

1.3.3.60

مقاوم به ریزومانیا

Qualita

Syngenta

Syngenta

1388

1.3.3.61

مقاوم به ریزومانیا

Rasta

Syngenta

Syngenta

1388

1.3.3.62

مقاوم به ریزومانیا و بولتینگ

Muraille

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1389

1.3.3.63

مقاوم به ریزومانیا

Hilleshog Monatunno

Syngenta

Syngenta

1389

1.3.3.64

مقاوم به بولتینگ

Novodoro

Syngenta

Syngenta

1389

1.3.3.65

مقاوم به ریزومانیا و ریزوکتونیا

Veles

Syngenta

Syngenta

1389

1.3.3.66

مقاوم به ریزومانیا

Silvetta

Syngenta

Syngenta

1389

1.3.3.67

مقاوم به بولتینگ

Courtine

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1390

1.3.3.68

مقاوم به ریزومانیا

Antek

STRUBE

STRUBE

1390

1.3.3.69

مقاوم به ریزومانیا و بولتینگ

Fernando

STRUBE

STRUBE

1390

1.3.3.70

مقاوم به نماتد

Sanetta

Syngenta

Syngenta

1390

1.3.3.71

مقاوم به نماتد

Silenta

Syngenta

Syngenta

1390

1.3.3.72

مقاوم به ریزومانیا

Spartak

Syngenta

Syngenta

1390

1.3.3.73

مقاوم به بولتینگ

Kermit

Maribo Seed

Maribo Seed

1390

1.3.3.74

مقاوم به ریزوکتونیا

شریف

محمدرضا اوراضی زاده

SBSI

1390

1.3.3.75

مقاوم به بولتینگ

پارس

محسن آقایی زاده

SBSI

1390

1.3.3.76

مقاوم به ریزومانیا

Nexus

Syngenta

Syngenta

1391

1.3.3.77

مقاوم به بولتینگ

Toucan

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1391

1.3.3.78

مقاوم به نماتد

Cactus

Sesvanderhave

Sesvanderhave

1391

1.3.3.79

مقاوم به ریزومانیا و نماتد

Lucera

Sesvanderhave

Sesvanderhave

1383

1.3.3.80

مقاوم به بولتینگ

Pantera

Sesvanderhave

Sesvanderhave

1390

1.3.3.81

مقاوم به ریزوکتونیا

Modex

Maribo

Maribo

1389

1.3.3.82

مقاوم به پوسیدگی ریزوکتونیایی

Iris

Kuhn & Co.

Kuhn & Co.

1390

1.3.3.83

مقاوم به ریزوکتونیا

Ghazira

Kuhn & Co.

Kuhn & Co.

1390

1.3.3.84

مقاوم به ریزومانیا

Tourelle

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1392

1.3.3.85

مقاوم به ریزومانیا و ریزوکتونیا

Rosaly

Kuhn & Co.

Kuhn & Co.

1391

1.3.3.86

مقاوم به ریزومانیا

Zanubia

Kuhn & Co.

Kuhn & Co.

1384

1.3.3.87

مقاوم به ریزومانیا

Mainate

Florimond Desprez

Florimond Desprez

----

1.3.3.88

 

Donjon

Florimond Desprez

Florimond Desprez

----

1.3.3.89

 

BTS 505

Betaseed

Betaseed

1393

1.3.3.90

مقاوم به ریزومانیا و نماتد

BTS 180

Betaseed

Betaseed

1393

1.3.3.91

مقاوم به ریزومانیا و ریزوکتونیا

Pirola KWS

KWS

KWS

1393

1.3.3.92

مقاوم به ریزومانیا

Sementa KWS

KWS

KWS

1393

1.3.3.93

مقاوم به ریزومانیا و نماتد

Loriquet

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1393

1.3.3.94

مقاوم به ریزومانیا و ریزوکتونیا

Efesos  

Maribo

Maribo

1391

1.3.3.95

مقاوم به ریزومانیا و ریزوکتونیا

Marino

Maribo

Maribo

1391

1.3.3.96

مقاوم به ریزومانیا

Kevin

Strube

Strube

1393

1.3.3.97

مقاوم به ریزومانیا

Cadet

Syngenta

Syngenta

1393

1.3.3.98

مقاوم به ریزوکتونیا

Chimene

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1393

1.3.3.99

مقاوم به بولتینگ

Minella

KWS

KWS

1393

1.3.3.100

مقاوم به ریزومانیا

 Lexia

KWS

KWS

1393

1.3.3.101

مقاوم به ریزومانیا

Baloo

Sesvanderhave

Sesvanderhave

1393

1.3.3.102

مقاوم به ریزومانیا

Vaclav

Strube

Strube

1393

1.3.3.103

 

Poseidon

Maribo

Maribo

1391

1.3.3.104

مقاوم به ریزومانیا

Tabal

Syngenta

Syngenta

1393

1.3.3.105

مقاوم به ریزوکتونیا

Aigrette

Florimond Desprez

Florimond Desprez

1393

1.3.3.106

مقاوم به ریزوکتونیا

Azaba

Sesvanderhave

Sesvanderhave

1392

1.3.3.107

مقاوم به بولتینگ

Futura

Syngenta

Syngenta

1392

1.3.3.108

مقاوم به ریزومانیا

آریا

SBSI

SBSI

1394

1.3.3.109

مقاوم به ریزومانیا و نماتد

پایا

SBSI

SBSI

1394

1.3.3.110

متحمل به خشکی

مطهر

SBSI

SBSI

1394

1.3.3.111

مقاوم به ریزومانیا و متحمل به ریزوکتونیا

Rosa mina

Kuhn & Co.

Kuhn & Co.

1394

1.3.3.112

مقاوم به ریزومانیا و ریزوکتونیا

Suprema

Maribo

Maribo

1391

1.3.3.113

مقاوم به بولتینگ

Cadmus

Maribo

Maribo

1394

1.3.3.114

مقاوم به ریزومانیا

Novella

Maribo

Maribo

1394

1.3.3.115

مقاوم به ریزوکتونیا

Marjolaine

Syngenta

Syngenta

1394

1.3.3.116

مقاوم به نماتد

Karta

Syngenta

Syngenta

1394

1.3.3.117

مقاوم به ریزوکتونیا

Orka

Sesvanderhave

Sesvanderhave

1394

1.3.3.118

مقاوم به بولتینگ. کشت در منطقه خوزستان

Rosa Gold

Kuhn & Co

Kuhn & Co

1394

1.3.3.119

مقاوم به بولتینگ. خوزستان و گرمسیری خراسان رضوی. احتیاط در منطقه مغان

Rosa star

Kuhn & Co

Kuhn & Co

1394

1.3.3.120

مقاوم به بولتینگ. کشت در منطقه خوزستان

Baiji

Sesvanderhave

Sesvanderhave

1394

1.3.3.121

مقاوم به ریزومانیا

Toleranza KWS

KWS

KWS

1394

1.3.3.122

مقاوم به ریزومانیا

Rosayas

Kuhn & Co

Kuhn & Co

1394

1.3.3.123

مقاوم به ریزومانیا

Rosaroz

Kuhn & Co

Kuhn & Co

1394

1.3.3.124

مقاوم به ریزومانیا

Perfecta

Lion seed

Lion seed

1394

1.3.3.125

مقاوم به ریزومانیا

Elanta

Syngenta

Syngenta

1394

1.3.3.126

مقاوم به ریزومانیا

Rivolta

Syngenta

Syngenta

1394

1.3.3.127

مقاوم به ریزومانیا

Robustus

Syngenta

Syngenta

1394

1.3.3.128

مقاوم به ریزومانیا

Fresia KWS

KWS

KWS

1394

1.3.3.129

مقاوم به ریزومانیا

Lammia KWS

KWS

KWS

1394

1.3.3.130

مقاوم به ریزومانیا

Hadiya KWS

KWS

KWS

1394

1.3.3.131

مقاوم به ریزومانیا

shanea KWS

KWS

KWS

1394

1.3.3.132

مقاوم به ریزومانیا

Semper

Sesvanderhave

Sesvanderhave