برگزاری پنجاه و هفتمین کمیته معرفی رقم

جلسه پنجاه و هفتم کمیته معرفی رقم در روز چهارشنبه مورخ 99/06/19 با حضور اکثریت اعضای کمیته، در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال برگزار شد. در این جلسه نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی ارقام گندم آقای دکتر جلال صبا استاد دانشگاه زنجان، نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی ارقام خارجی ذرت، کلزا و چغندرقند پاییزه به شرح ذیل ارائه و بررسی گردید:

1- جناب آقای دکتر جلال صبا، استاد محترم دانشگاه زنجان به عنوان بهنژادگر لاین­های گندم در ابتدای جلسه توضیحی در خصوص12 لاین­ گندم متقاضی معرفی خود و روش کار و اصلاح این لاین­ها ارائه کردند. سپس مجری آزمون تعیین ارزش زراعی لاین­های مذکور نتایج آزمون را که در مناطق اردبیل، مراغه، سرارود، زنجان در دو سال زراعی و در مناطق شیروان، قاملو و ارومیه در طی یک سال زراعی در کنار دو رقم شاهد باران و آذر 2 مورد بررسی قرار گرفته­اند را ارائه نمودند. بر اساس داده­های به عمل آمده چهار لاین از 12 لاین فوق مورد تایید قرار گرفتند. لاین شماره 4 با نام "پانیذ"، لاین شماره 8 با نام "صبا1"، لاین شماره 10 با نام "صبا2" و لاین شماره 11 با نام "صبا 3" معرفی شدند.

2- نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی یازده رقم جدید ذرت خارجی با نام­های Klips, Kontigos, Kefieros, Kelindos, Kefrancos, MAS 56A, MAS64P, MAS78T, MAS48L, SY Tuscany, Surya توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارائه گردید. ارقام مذکور در آزمون تعیین ارزش زراعی در سال­های 1398- 1397در مناطق کرج، مغان و جوین در قالب دو آزمون تعیین ارزش زراعی بر اساس نوع مصرف ارقام ذرت (دانه­ای دیررس و علوفه­ای) ارزیابی شده­اند.

1-2- در آزمون تعیین ارزش زراعی ذرت دانه­ای دیررس ارقامKlips, Kelindos, Kefrancos, MAS 56A, MAS64P, MAS78T, MAS48L, SY Tuscany به همراه سه رقم شاهد KSC704, KSC703 Simon , مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج به شرح جدول ذیل می­باشد.

رد شد

تایید شد

متقاضی

نام رقم

ردیف

*

 

KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

Klips

1

*

 

KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

Kelindos

2

*

 

KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

Kefrancos

3

 

*

Maisadour semences

MAS78T

4

 

*

Maisadour semences

MAS 56A

5

*

 

Maisadour semences

MAS64P

6

*

 

Maisadour semences

MAS48L

7

 

*

Syngenta

SY Tuscany

8

2-2- در آزمون تعیین ارزش زراعی ذرت علوفه­ای ارقام Klips, Kontigos, Kefieros, Kelindos, Kefrancos, MAS 56A, MAS64P, MAS78T, MAS48L, SY Tuscany, Surya به همراه سه رقم شاهد KSC704، Bolsonو Massil مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج به شرح جدول ذیل می­باشد.

رد شد

تایید شد

متقاضی

نام رقم

ردیف

 

*

KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

Klips

1

*

 

KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

Kontigos

2

 

*

KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

Kefieros

3

 

*

KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

Kelindos

4

*

 

KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG

Kefrancos

5

*

 

Maisadour semences

MAS 56A

6

*

 

Maisadour semences

MAS64P

7

*

 

Maisadour semences

MAS78T

8

*

 

Maisadour semences

MAS48L

9

*

 

Syngenta

SY Tuscany

10

 

*

SAFAL SEEDS

Surya

11

3-نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی پنج رقم جدید ذرت خارجی با نام­هایBC575, BC505, BC507, JZY5, BC688 توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارائه گردید. ارقام مذکور در آزمون تعیین ارزش زراعی در سال­های 1398- 1397 در مناطق کرج، کرمانشاه، دزفول و فارس در قالب سه آزمون تعیین ارزش زراعی بر اساس نوع مصرف ارقام ذرت ( دانه­ای زودرس و میان­رس، دانه­ای دیررس و علوفه­ای ) ارزیابی شده­اند.

1-3-در آزمون تعیین ارزش زراعی ذرت دانه­ای دیررس ارقام JZY5 و BC688 به همراه سه رقم شاهد KSC704, KSC703 Simon , مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج به شرح جدول ذیل می­باشد.

رد شد

تایید شد

متقاضی

نام رقم

ردیف

 

*

Bc Institute

JZY5

1

*

 

Bc Institute

BC688

2

2-3-در آزمون تعیین ارزش زراعی ذرت دانه­ای زودرس و میان­رس ارقام BC575, BC505, BC507 به همراه سه رقم شاهد KSC704, KSC260, KSC400 مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج به شرح جدول ذیل می­باشد.

رد شد

تایید شد

متقاضی

نام رقم

ردیف

 

*

Bc Institute

BC505

1

 

*

Bc Institute

BC575

2

*

 

Bc Institute

BC507

3

3-3- در آزمون تعیین ارزش زراعی ذرت علوفه­ای ارقام JZY5 و BC688 به همراه سه رقم شاهد KSC704، Bolsonو Massil مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج به شرح جدول ذیل می­باشد.

رد شد

تایید شد

متقاضی

نام رقم

ردیف

 

*

Bc Institute

JZY5

1

*

 

Bc Institute

BC688

2

4-نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی چهار رقم جدید کلزا خارجی زمستانه با نام­های Dariot, Bender, Edimax, Phoenix متعلق به شرکت Deutsche Saat Veredelung توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ارائه گردید. ارقام مذکور در آزمون تعیین ارزش زراعی در طی دو سال زراعی97 96 و 98 - 97 در مناطق قزوین، کرج، اصفهان، زرقان و اسلام آباد از نظر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی در مقایسه با رقم شاهد Okapi مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به برتری ارقام مذکور، هر چهار رقم مورد تایید قرار گرفتند.

5-نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی ده رقم خارجی چغندرقند پاییزه توسط عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، ارائه گردید. ارقام با نام­های BOSS, NERO, BTS213 (BTS505), BTS335, BTS4770, B7119 (BTS5950N), CHARLESTON (MA2004), SILANTO (MA2077), BTS4665RHC, JUNCAL به همراه دو رقم شاهد داخلی و چهار رقم شاهد خارجی در چهار منطقه خراسان رضوی (تربت جام)، فارس (داراب)، خوزستان (دزفول) و گلستان (گنبد) در طی سال­های زراعی1398-1397 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بر اساس نتایج ارائه شده:

- شش رقمBOSS, NERO, B7119 (BTS5950N), CHARLESTON (MA2004), SILANTO (MA2077), JUNCAL برای کاشت در منطقه خوزستان (دزفول) مورد تایید قرار گرفتند.

- سه رقم BTS4665RHC ,BTS4770, B7119 (BTS5950N) برای کاشت در منطقه فارس (داراب) مورد تایید قرار گرفتند.

- دو رقم NERO و SILANTO (MA2077) برای کاشت در منطقه گلستان (گنبد) مورد تایید قرار گرفتند.

- برای منطقه خراسان رضوی (تربت جام) به دلیل ساقه روی هیچ رقمی تایید نگردید.

ردیف

نام رقم

متقاضی

نماینده

تایید

رد

مناطق تایید شده برای کاشت

1

BOSS

Maribo hilleshog

پانیز کشت پارسه

*

 

تایید شده برای کشت در منطقه دزفول

2

NERO

Maribo hilleshog

پانیز کشت پارسه

*

 

تایید شده برای کشت در مناطق دزفول و گنبد

3

BTS213 (BTS505)

Betaseed

گیاه گستر فیروزه

 

*

-

4

BTS335

Betaseed

گیاه گستر فیروزه

 

*

-

5

BTS4770

Betaseed

گیاه گستر فیروزه

*

 

تایید شده برای کشت در منطقه داراب

6

B7119 (BTS5950N)

Betaseed

گیاه گستر فیروزه

*

 

تایید شده برای کشت در مناطق دزفول و داراب

7

CHARLESTON (MA2004)

Maribo Seed

بذر بهمن رویان

*

 

تایید شده برای کشت در منطقه دزفول

8

SILANTO (MA2077)

Maribo Seed

بذر بهمن رویان

*

 

تایید شده برای کشت در مناطق دزفول و گنبد

9

BTS4665RHC

Betaseed

گیاه گستر فیروزه

*

 

تایید شده برای کشت در منطقه داراب

10

JUNCAL

SESVANDERHAVE

وندانه کاو

*

 

تایید شده برای کشت در منطقه دزفول

تاریخ:
1399/06/30
تعداد بازدید:
180
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal