طرح های پژوهشی در حال اجرا

ردیف

عنوان طرح / پروژه

کد مصوب

1

بررسی میزان آلودگی بذرهای وارداتی و تولید داخل پیاز به Botrytis allii و اثر آن بر استقرار بوته و عملکرد

0-08-08-001-970021

2

بررسی تغییرات شاخص های کیفی و کمی بذر گندم در دستگاه های مختلف بوجاری مختلف

0-08-08-002-970172

3

بررسی امکان کاربرد فن آوری پوشش دار کردن با لایه نازک، عناصر غذایی و سموم ضدعفونی کننده برای ارتقای کیفیت بذر کلزا

0-08-08-005-970385

4

بررسی کیفیت بذر ارقام گندم در طبقات مختلف بذری به منظور تعیین مناطق مناسب تولید بذر بر اساس
عوامل زراعی تأثیر گذار بر کیفیت بذر در استان های شمال و شمال شرق کشور

0-08-08-007-970611

5

بررسی جامع عوامل خسارتزای بیماری های پوسیدگی بلال ذرت در مزارع تولید بذر منطقه مغان و تاثیرات آنها بر کیفیت بذر

0-08-08-011-980426

6

تحلیل اقتصادی تولید بذر گندم

0-08-08-019-961464

7

آزمون تعیین ارزش زراعی (VCU) چهارده رقم ذرت علوفه ای سال 97

0-08-08-023-971237

8

تهیه راهنمای تشخیص بوته های خارج از تیپ نخود در مزرعه

0-08-08-024-971238

9

بررسی امکان تشخیص غیر تخریبی و لحظه ای ویروسهای مهم (PVX, PVM, PVS, PVA)
در مزارع بذری سیب زمینی با استفاده از اسپکتروفتومتری

0-08-08-028-961582

10

بررسی میزان آلودگی بذرهای وارداتی و تولید داخل پیاز به Fusarium oxysporum و اثر آن بر استقرار بوته و عملکرد

0-08-08-032-961726

11

آزمون تعیین ارزش زراعی (VCU) یازده رقم ذرت دانه ای دیررس سال 97

0-08-08-035-971356

12

پروژه مطالعاتی تعیین مناسب ترین مناطق تولید نهال مرکبات در کشور

03-08-081033-007-980285

13

تعیین ارزش زراعی (VCU) چهار رقم جدید خارجی پنبه

04-08-08-003-980111

14

تعیین ارزش زراعی و مصرف (VCU) هفده رقم زمستانه جدید کلزا

04-08-08-013-980428

15

تعیین ارزش زراعی و مصرف (VCU) هشت رقم جدید بهاره کلزا

04-08-08-014-980429

16

تعیین ارزش زراعی ارقام جدید سیب زمینی خارجی

04-08-08-019-971091

17

تعیین ارزش زراعی ارقام جدید سیب زمینی خارجی

04-08-08-026-961545

18

تعیین ارزش زراعی و مصرف (VCU) ارقام جدید خارجی سویا

04-08-08-026-971284

19

بیان ژن پروتئین پوششی ویروس ایکس سیب زمینی در باکتری E. coli و تولید
آنتی بادی چند همسانه ای اختصاصی بر علیه ویروس

124-08-08-003-09451-970173

20

بیان ژن پروتئین پوششی ویروس ای سیب زمینی در باکتری E. coli و تولید
آنتی بادی چند همسانه ای اختصاصی بر علیه ویروس

124-08-08-009-09451-970654

21

بیان ژن پروتئین پوششی ویروس ام سیب زمینی در باکتری E. coli و تولید
آنتی
بادی چند همسانه ای اختصاصی بر علیه ویروس

124-08-08-010-09451-970655

22

بیان باکتریایی ژن نوترکیب پروتئین پوششی ویروس های مندرج در استانداردهای ملی
سلامت سیب زمینی به منظور تولید آنتی بادی اختصاصی

14-08-08-9451

23

تفکیک ارقام آزاد گرده افشان و هیبرید پیاز به روش مولکولی

2-08-08-001-980052

24

بررسی وضعیت درصد جوانه زنی، خلوص فیزیکی و علف های هرز بذر گندم تولیدی سال 1397 کشور

2-08-08-002-980067

25

بررسی امکان تولید لاین های خالص مادری هندوانه های بومی آجیلی ایران از طریق خودگشنی و تلاقی بین گونه ای

2-08-08-003-960964

26

ارزیابی خلوص ژنتیکی سه رقم پنبه(Gossypium hirsutum L.) تجاری با استفاده
از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ریزماهواره

2-08-08-005-961175

27

روش های تشخیص بذر سایر ارقام در آزمون شناسایی سایر بذور بذر نخود (Cicer arietinum)

2-08-08-005-980144

28

تعیین میزان خطر پذیری مزارع بذری گندم از آلودگی بذور به Xanthomonas translucens

2-08-08-006-980199

29

بررسی اصالت و خلوص ژنتیکی پارت‌های بذری آفتابگردان تولیدی سال 1397 از طریق آزمون کرت‌های کنترلی

2-08-08-009-980407

30

بهینه سازی روش آزمون شناسایی بذر خردل وحشی در محموله های بذرکلزای تیمارشده

2-08-08-010-961279

31

بررسی خلوص ژنتیکی ارقام مختلف لوبیای تولید شده در سال 1397

2-08-08-010-980408

32

بررسی قابلیت استفاده از تکنیک SSR-HRM جهت شاسایی و مطالعه یکنواختی ژنتیکی ارقام خرما

2-08-08-012-980427

33

انجام آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری (تیپ) جهت ثبت یک رقم جدید کلزا

2-08-08-014-971032

34

بررسی خلوص ژنتیکی پارت‌های بذری کلزا تولیدی سال 1397 از طریق کرت‌های کنترلی

2-08-08-015-971033

35

پایش هسته های بذری گندم و جو از نظر آلودگی به بیماری های قارچی بذرزاد مندرج در استاندارد ملی بذر درکشور

2-08-08-015-980459

36

بررسی مولکولی برای تشخیص جو لخت و جو معمولی در توده بذری

2-08-08-020-971138

37

ارزیابی کیفیت مزارع تولید بذر گندم از نظر آلودگی به علفهای هرز غیر مجاز،سایر ارقام و سایر محصولات
در استان های تهران و البرز

2-08-08-021-971216

38

آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری صفات مورفولوژیکی ارقام گندم نان و دوروم آبی متقاضی ثبت

2-08-08-029-971294

39

دینامیک انتقال بیماریهای بذرزاد در طبقات پرورشی بذور گندم و جو در کرت های کنترلی

2-08-08-030-961652

40

تعیین اصالت و خلوص ژنتیکی پارتهای بذری گندم دیم با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی
در کرت‌های کنترلی سال زراعی 97-96

2-08-08-031-971352

41

تعیین اصالت و خلوص ژنتیکی پارتهای بذری جو آبی با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی
در کرت‌های کنترلی سال زراعی 98-97

2-08-08-032-971353

42

تعیین اصالت و خلوص ژنتیکی پارتهای بذری گندم آبی با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی
در کرت‌های کنترلی سال زراعی 97-96

2-08-08-033-971354

43

بررسی خصوصیات مرفولوژیکی توده های مختلف یولاف وحشی موجود در مزارع تولید بذر
غلات کشور و ارزیابی اولیه مقاومت به علفکش

2-08-08-034-961742

44

تعیین اصالت و خلوص ژنتیکی پارتهای بذری جو دیم با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی
در کرت‌های کنترلی سال زراعی 98-97

0-08-08-001-970021

45

استخراج و ارزیابی رنگ دانه ها از گلچه های ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius)

0-08-08-002-970172

46

بررسی بیماریهای ویروسی ارقام بومی-تجاری زردآلوی کشور

0-08-08-005-970385

47

بررسی اصالت ژنتیکی کلون های تکثیر شده به روش کشت بافت از سه رقم خرمای برحی، مجول و خنیزی

0-08-08-007-970611

48

بررسی کیفیت و اصالت ژنتیکی در تعدادی از پایه های رویشی درختان میوه هسته دار تولید شده به روش ریز ازدیادی

0-08-08-011-980426

49

بررسی امکان کاربرد فناوری پوشش دار کردن بذر برای ارتقای کیفیت بذر و عملکردگندم

0-08-08-019-961464

50

آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری (تیپ) ارقام جدید گندم نان دیم با استفاده از صفات مورفولوژیکی

0-08-08-023-971237

51

آزمون تمایز، یکنواختی و پایداری پایه‌ها و ارقام ایرانی و خارجی چغندر قند با استفاده از صفات مرفولوژیک

0-08-08-024-971238

52

ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری شش ژنوتیپ جدید پنبه با استفاده از خصوصیات ریخت شناختی

0-08-08-028-961582

53

تعیین شاخص های مناسب آزمایشگاهی مرتبط با قدرت بذر ذرت با استفاده از نشانگر کارکردی ZmGLP

0-08-08-032-961726

54

تهیه نقشه پیوستگی نشانگرهای مولکولی متصل به ژن (ژن های) مقاومت به نماتد ریشه گرهی
در لوبیا و شناسایی
RGA های مرتبط با مقاومت به منظور استفاده درآزمون های DUS

0-08-08-035-971356

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/30
تعداد بازدید:
3454
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal