آیین نامه ثبت ارقام گیاهی

 


 

  قانون ثبت ارقام گیاهی وزارت جهاد کشاورزی را موظف می دارد از حقوق مالکیت معنوی به نژادگران و شناسایی و ثبت ارقام جدید گیاهی کشور حفاظت نماید.

    

  ماده 1- تعاریف

         قانون: منظور قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382 است.

 

        هیأت امناء: هیأت امنای موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون است.

         موسسه: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موضوع ماده (2) قانون است.

                     بهنژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی است که رقم گیاهی را برای اولین بار "اصلاح" و یا "کشف و سپس بهبود بخشیده" باشد.

         صاحب امتیاز: شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس ماده (5) قانون، امتیاز بهره‌برداری از رقم ثبت شده را دریافت نموده باشد.

                    رقم: گروهی از گیاهان هستند که در پائین‌ترین رده شناخته شده گیاه‌شناسی بوده و ضمن یکنواختی و پایداری صفات از گروه‌های مشابه متمایز هستند.

                    رقم مورد حمایت: رقمی است که براساس ماده (3) قانون و مقررات این آیین‌نامه به ثبت رسیده باشد.

 

         مواد قابل تکثیر: عبارت از بذر و سایر اندام‌های گیاهی تکثیر شونده می‌باشد.

                    اظهارنامه: درخواست ثبت رقم جدید گیاهی است که به موسسه ارائه می‌گردد. تاریخ مندرج در این درخواست تاریخ اظهارنامه محسوب می‌شود.

         ماده 2- ثبت رقم

       ماده 3- نام‌گذاری رقم جدید

ماد                رقم ثبت شده را می‌توان با نام و یا علامت تجاری مشابه با نامِ رقم ثبت شده عرضه نمود مشروط به آنکه مجوزهای لازم از صاحب امتیاز اخذ شود.

       ماده 5- فرایند درخواست ثبت

       ماده 6- بررسی فنی رقم

      ماده 7- ثبت رقم و اعطای حقوق به‌نژادگر

      ماده 8- انتقال حقوق به‌نژادگر

      ماده 9- شرایط اعطای حقوق به‌نژادگر

      ماده 10- حمایت از رقم

      ماده 11- اطلاع‌رسانی

      ماده 12- چاپ و انتشارات

      ماده 13- فسخ حقوق به‌نژادگر

      ماده 14- ابطال حقوق به‌نژادگر

ماد             ماده 15- تعرفه‌های مربوط به ثبت ارقام جدید گیاهی و حمایت از حقوق به‌نژادگر و نحوه پرداخت آن‌ها براساس دستورالعمل‌های جداگانه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد موسسه به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.

                ماده 16- آین‌نامه در 16 ماده در تاریخ 18/7/1388 به تصویب هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسیده است.


 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/04
تعداد بازدید:
5166
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal