آیین نامه معرفی ارقام گیاهی

 


      هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سی و سومین جلسه هیأت امناء مورخ 21/4/1393 با استناد به تبصره (2) ماده (3) قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی آیین نامه معرفی ارقام گیاهی را به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود:

ماده 1- تعاریف

قانون: منظور قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 29/4/1382 است.

هیأت امناء: هیأت امنای موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون است.

موسسه: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موضوع ماده (2) قانون است.

معرفی رقم: اخذ مجوز تولید و عرضه تجاری رقم جدید در کشور براساس این آیین نامه است.

به نژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی، که رقم گیاهی را برای اولین بار "اصلاح" و یا "کشف و سپس بهبود بخشیده" باشد

مواد قابل تکثیر: بذر و سایر اندامهای گیاهی تکثیر شونده است

اظهارنامه: فرم درخواست معرفی رقم گیاه که توسط متقاضی تکمیل و به دبیرخانه کمیته ارائه می شود

گروه کاری محصولی: متشکل از سه نفر متخصص به نژادی (بسته به نوع محصول ) که به وسیله کمیته معرفی رقم برای بررسی نتایج آزمون تعیین ارزش زراعی و سایر بررسی های فنی مربوط به معرفی رقم تعیین می شوند.

ماده 2- شرایط معرفی رقم

رقم قابل معرفی باید واجد شرایط زیر باشد:

1- قبلاً توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر معرفی نشده باشد؛

2- رقم قابل معرفی درگیاهان باغی و سبزی و صیفی باید از ارقام دیگر متمایز بوده و دارای یکنواختی و پایداری(Distinctness, Uniformity and Stability- DUS) باشد. در گیاهان زراعی برای درج نام رقم در فهرست ملی ارقام، انجام آزمون DUS یا دریافت رسمی گزارش آزمون از کشور مبداء و یا ارائه شناسه ارقام مطابق با صفات ستاره دار دستورالعمل های ملی آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری گیاه مورد نظر توسط متقاضی معرفی رقم قبل یا هم زمان با انجام آزمون های ارزش زراعی مورد پذیرش است.

3- برای ارقام زراعی در آزمایشهای بررسی ارزش زراعی (Value for Cultivation and Use) ، موارد ادعا و برتری های اعلام شده توسط به نژادگر نسبت ارقام رایج قبلی به اثبات رسیده باشد.

تبصره 1- درمورد آن دسته از ارقامی که آزمون های سازگاری را با موفقیت طی کرده و تا ابلاغ این آئین نامه نام گذاری و آزاد سازی شده اند، مؤسسه می تواند قبل از ارائه شناسه یا انجام آزمون DUS (جهت ثبت و بهره مندی از حق مالکیت معنوی) با نظارت به نژادگر رقم، مبادرت به کنترل و گواهی مزارع تولید بذر ارقام مذکور کند.

تبصره 2- ارقامی که در سال 90 و قبل از آن وارد آزمایشات سازگاری شده اند با اعلام رسمی مؤسسات به کمیته معرفی ارقام، نیاز به آزمون VCU ندارند.

تبصره 3- معرفی رقم می تواند قبل، هم زمان و یا بعد از ثبت رقم(Protection)  صورت پذیرد.

تبصره 4- معرفی ارقام جدید محصولاتی که نیاز به انجام آزمون تعیین ارزش زراعی ندارند، (ســـــبزی و صیفی و گیاهان باغی)، می تواند از طریق دریافت رسمی گزارش آزمون تیپ (DUS) ازکشورهای عضو کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیــاهی  UPOVصورت پذیرد، در غیر این صــــورت انـجام آزمــون DUS هم زمان با تجاری سازی الزامی است.

تبصره 5- دستورالعمل های موضوع این ماده به وسیله کمیته معرفی رقم برای هر محصول تهیه، تدوین و اعلام خواهد شد.

ماده 3- فرآیند بررسی اظهارنامه معرفی رقم

ماده 4- فرآیند بررسی فنی معرفی رقم

ماده 5 - مؤسسه موظف است نام رقم تأیید شده را حداکثر ظرف دو هفته در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران منتشرکند.

ماده 6- کمیته معرفی رقم

ماده 7- شرح وظایف کمیته معرفی رقم

ماده 8- هرگونه تبلیغ تجاری رقم قبل از تائید رسمی رقم توسط کمیته معرفی رقم مجاز نیست.

ماده 9- این آیین نامه در نه ماده و هفت تبصــره در تاریـخ 21/4/1393به تصویب هیأت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
 
 
 آئین نامه معرفی رقم

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/09
تعداد بازدید:
5562
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal