مقررات تولید بذر گیاهان روغنی
  
تولید بذر استاندارد همانند هر محصول استاندارد دیگری باید بر طبق مقررات خاص تولید شود تا قابلیت تایید و درافت گواهی استاندارد را داشته باشد. مقررات تولید بذر هر یک از محصولات بنا به نوع گونه گیاهی، شیوه تکثیر گونۀ گیاهی، ویژگی های ژنتیکی، تکنولوژی تولید بذر رقم و مراقبت های لازم برای دارا بودن شرایط استاندارد، برای هر یک از محصولات متفاوت و ویژه آن محصول است. از این رو مطالعه مقررات تولید بذر هر محصول علیرغم داشتن تجربه تولید سایر محصولات از ضروریات می باشد.
مقررات تولید بذر شامل شرایط دریافت مجوز تولید بذر محصول، استانداردهای ملی بذر آن محصول، راهنمای فنی کنترل و نظارت مزرعه که مراقبت های مزرعه و فراوری بذر را توضیح می دهد و نام و مشخصات ارقامی که بذر آن ها قابل تکثیر است (قرار داشتن در فهرست ملی ارقام) می باشد. در ادامه مقررات تولید بذر گیاهان روغنی به تفکیک پنج گروه اصلی سویا، کلزا، آفتابگردان، گلرنگ و کنجد ارائه شده اند.
  

 مقررات تولید بذر سویا
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر سویا
شرکت های دارای امتیاز ارقام سویا
شرکت های تولیدکنندۀ بذر سویا
ارقام سویا مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
 
 

 مقررات تولید بذر کلزا
شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز تولید بذر کلزا
استاندارد ملی تولید بذر کلزا
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر کلزا
شرکت های دارای امتیاز ارقام کلزا
شرکت های تولیدکنندۀ بذر کلزا
ارقام کلزا مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
 
 

مقررات تولید بذر آفتابگردان
شرایط و مدارک لازم برای دریافت مجوز تولید بذر آفتابگردان
استاندارد ملی تولید بذر آفتابگردان
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر آفتابگردان
شرکت های دارای امتیاز ارقام آفتابگردان
شرکت های تولیدکنندۀ بذر آفتابگردان
ارقام آفتابگردان مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
 
 

مقررات تولید بذر گلرنگ
استاندارد ملی تولید بذر گلرنگ
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر گلرنگ
شرکت های دارای امتیاز ارقام گلرنگ
شرکت های تولیدکنندۀ بذر گلرنگ
ارقام گلرنگ مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
  

مقررات تولید بذر کنجد
استاندارد ملی تولید بذر کنجد
راهنمای فنی کنترل مزارع تولید بذر کنجد
شرکت های دارای امتیاز ارقام کنجد
شرکت های تولیدکنندۀ بذر کنجد
ارقام کنجد مندرج در فهرست ملی ارقام گیاهی
آشنایی با تولید بذر گواهی شده و فرایند آن
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/16
تعداد بازدید:
3794
کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal